Algemene voorwaarden

1.      Begripsbepalingen
1.1.    Upland Parcs rent GmbH is en wordt geen partij bij de overeenkomst tot huur van een vakantieaccommodatie welke mogelijk tussen een Verhuurder en een bezoeker van de Website tot stand komt.
1.2.    Huurder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Verhuurder een Boekingsovereenkomst sluit ten aanzien van een Accommodatie. De Huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming om te handelen voor de Medehuurder(s).
1.3.    Medehuurder(s): degene die samen met Huurder in de Accommodatie verblijft.
1.4.    Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die de Accommodatie aan de Huurder verhuurt.
1.5.    Accommodatie: De door de Huurder van Verhuurder gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie. Terrein en bijgebouwen vallen hier ook onder.
1.6.    Boeking(en): Het vastleggen/reserveren van een Accommodatie.
1.7.    Boekingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder die de verhuur/huur van de Accommodatie regelt. De Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend en niet verplicht, informatie over de Accommodatie, Verhuurder, tarieven en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.
1.8.    UplandParcs Handelsnaam van Upland Parcs rent GmbH gevestigd aan de Waldecker Str. 17, 34508 Willingen, Deutschland
 
2.      Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van UplandParcs en Verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2.    Indien er sprake is van door de Verhuurder opgestelde afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie, hebben die, daar waar zij afwijken, voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Voor wat betreft betalingen, dienen altijd de aanwijzingen op de bevestiging van UplandParcs te worden nagevolgd.
2.3.    Bij het aangaan van een Boekingsovereenkomst verklaart de Huurder zich akkoord met de Algemene Voorwaarden, aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.
2.4.    Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om zichzelf en de Medehuurder(s) vertrouwd te maken met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie.
2.5.    De Algemene Voorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst door UplandParcs aan de Huurder toegestuurd.
2.6.    Eventuele aanvullende c.q. afwijkende Voorwaarden voor een Accommodatie worden, voor of bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst, namens de Verhuurder, door UplandParcs aan de Huurder toegestuurd.
2.7.    De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door UplandParcs worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten. In gevallen waarbij het laten voortduren van de oude Algemene Voorwaarden wettelijk niet mogelijk of niet billijk is, dan zijn de aanpassingen ook van toepassing op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten.
 
3.      De Boekingsovereenkomst
3.1.    UplandParcs bemiddelt bij de totstandkoming van de Boekingsovereenkomst.
3.2.    De Boekingsovereenkomst komt tot stand tussen de Verhuurder en de Huurder.
3.3.    De Boekingsovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Boeking door de Huurder enerzijds en bevestiging door UplandParcs anderzijds. Een bevestiging wordt door UplandParcs verzonden zodra de beschikbaarheid is bevestigd. Elke afgegeven tijdspanne waarbinnen bevestigd zal worden is indicatief en niet bindend.
3.4.    UplandParcs gaat ten behoeve van het bevestigen van een Boeking uit van de door de Verhuurder verstrekte informatie.
3.5.    De bevestiging van de Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:
Namen en geboortedata van Huurder en Medehuurder(s)
Informatie over de Accommodatie
Prijs en betalingsinformatie
3.6.    Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij UplandParcs Rent.
3.7.    UplandParcs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een bevestiging ten onrechte of incorrect of onvolledig plaatsvindt ten gevolge van incorrecte of onvolledige informatieverstrekking door de Huurder dan wel de Verhuurder.
3.8.    UplandParcs is namens de Verhuurder om haar moverende redenen gerechtigd een Boeking te weigeren. UplandParcs is niet verplicht een toelichting op een weigering van een Boeking te geven.
3.9.    UplandParcs is namens de Verhuurder gerechtigd nadere voorwaarden aan een Boeking te stellen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, betaling van een (hogere) borgsom.
3.10.  Indien de Huurder of één of meer van de aangemelde Medehuurder(s) verhinderd is/zijn om deel te nemen, kan/kunnen deze persoon/personen desgewenst worden vervangen door een ander persoon/andere personen. De overdracht wordt schriftelijk en tijdig voor het uitvoeren van benodigde handelingen, door de Huurder aan UplandParcs medegedeeld. Alle reeds aangegane verplichtingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht
3.11.  Elke offerte is vrijblijvend en kan door UplandParcs en/of de Verhuurder worden herroepen.
 
4.      Annulering
4.1.    Binnen het wettelijke herroepingsrecht (Verbraucherwiderrufsrecht § 312g Abs.2 Nr. 9 BGB) vallen Boekingen zoals met/via UplandParcs tot stand gekomen, onder de uitzonderingen bedenktijd en komen dus niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.
4.2.    De Huurder is gerechtigd een Boeking te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
bij annulering tot de 35ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
bij annulering tussen de 35ste dag en de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
4.3.    Het annuleren van een Boeking door de Huurder geldt ook als annulering voor Medehuurder(s)
4.4.    Een verzoek tot annulering van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan UplandParcs. Betalingsgegevens (IBAN bankrekeningnummer en tenaamstelling) dienen onderdeel van dit verzoek te zijn.
4.5.    Annuleringskosten zullen in eerste instantie met het reeds aan UplandParcs of Verhuurder betaalde gedeelte van de huursom worden verrekend. Indien dit niet toereikend is, dient het restant alsnog door de Huurder te worden voldaan conform artikel 5. UplandParcs of Verhuurder zal eventueel teveel ontvangen betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot annulering, zoals beschreven in artikel 4.4, terugbetalen op de in het verzoek tot annulering vermelde bankrekening.
 
5.      Huursom en betaling
5.1.    De Verhuurder heeft UplandParcs gemachtigd om, indien van toepassing, de huursom en/of annuleringskosten namens hem of haar te incasseren.
5.2.    De huursom omvat:
De kosten voor de huur van de Accommodatie
Omzetbelasting
Boekingskosten
Toeristenbelasting
Waarborgsom
Eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, bedlinnen en parkeerkosten.
De huursom omvat geen reis- en bagageverzekering, en/of annuleringsverzekering en/of andere verzekering. Deze dient/dienen naar wens door de huurder zelf te worden afgesloten.
5.3.    De Huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3.3, 30% van de huursom te voldoen door overmaking naar de in de bevestiging vermelde bankrekening.
5.4.    Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode aan UplandParcs te zijn voldaan door overmaking naar de in de bevestiging vermelde bankrekening.
5.5.    Bij Boekingen binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan door overmaking naar de in de bevestiging vermelde bankrekening.
5.6.    Bij Boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per overboeking te worden voldaan door overmaking naar de in de bevestiging vermelde bankrekening. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bankrekening vermeld in de bevestiging.
5.7.    Bij Boekingen binnen drie kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode zal een andere betalingsmethode worden overeengekomen, zoals bijvoorbeeld, een creditcard betaling of een contante betaling. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
5.8.    Verschuldigde annuleringskosten dienen binnen 14 dagen na het verzenden van het verzoek tot annulering te worden voldaan door overmaking naar de in de bevestiging vermelde bankrekening.
5.9.    Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal UplandParcs of de Verhuurder de Huurder in gebreke stellen. Indien de Huurder de betaling daarna binnen de termijn van 14 dagen nog niet heeft gedaan, is er rente over het openstaande bedrag gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. UplandParcs of de Verhuurder heeft ook het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen dan 15% van de uitstaande bedragen tot € 2.500,00, 10% voor de volgende € 2.500,00 en 5% voor alle bedragen dan volgende, met een minimum van € 40,00 Euro.
5.10.  Zodra de Huurder in verzuim is, zijn zowel UplandParcs als de Verhuurder gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te annuleren. De Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven. De Huurder zal in een dergelijk geval ook de toegang tot de Accommodatie worden geweigerd.
5.11.  De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan Verhuurder verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de Huurder.
5.12.  Voor het geval de boeking via derden loopt kan het zijn dat andere betalingsvoorwaarden gelden. Deze prevaleren in dat geval boven de in deze voorwaarden genoemde voorwaarden.
 
6.      Gebreken aan de accommodatie, klachten en aansprakelijkheid
6.1.    De Huurder heeft na aankomst 24 uur om reeds aanwezige gebreken te melden aan UplandParcs rent, de Verhuurder of een door Verhuurder aangestelde beheerder. Na afloop van deze 24 uur heeft de Verhuurder het recht ervan uit te gaan dat het gebrek door de Huurder is veroorzaakt en de Huurder voor het gebrek aansprakelijk te stellen conform artikel 6,2.
6.2.    De Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de Accommodatie voor de Verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de Huurder en/ of Medehuurder(s), of door derden die zich door hun toedoen in de Accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
6.3.    De Verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking zijn of raken van de eventueel aanwezige internetaansluiting en of televisieaansluiting.
6.4.    De huurder is volledig aansprakelijk voor schade (o.a. door boetes) door het illegaal downloaden van en illegaal delen via internet. UplandParcs wijst er op dat wetgeving en handhaving, op dit gebied zeer streng kan zijn en de pakkans zeer hoog is en dat wetsovertredingen op dit gebied kan leiden tot zeer hoge boetes.
6.5.    Indien het gebrek een niet aan Huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de Accommodatie betreft, als gevolg waarvan de Accommodatie de Huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de Boekingsovereenkomst mocht verwachten, is de Verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De Huurder dient de klacht in eerste instantie te melden bij de Verhuurder en dient de Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
6.6.    Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dient de Huurder de klacht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na vertrek uit de Accommodatie bij UplandParcs aan te melden.
6.7.    De Verhuurder kan ten hoogste voor het bedrag van de huursom aansprakelijk gesteld worden.
6.8.    UplandParcs is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade van wat voor aard dan ook. UplandParcs is ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van wat voor aard dan ook van de Verhuurder. In het geval dat UplandParcs toch aansprakelijk gesteld wordt voor wat dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de huursom.
 
7.      Ontbinding van de Boekingsovereenkomst
7.1.    De Verhuurder is gerechtigd om de Boekingsovereenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de Accommodatie te eisen, als de Huurder zijn zorgplicht voor de Accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de Accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de Boekingsovereenkomst, of als hij schade toebrengt aan de Accommodatie en/of huisraad, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de Huurder gehouden de schade te vergoeden die de Verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de Huurder.
7.2.    Indien de Verhuurder de Accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de Verhuurder gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te ontbinden. De Huurder krijgt in dat geval in mindering van de reeds gebruikte tijd zijn huursom terug, doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De Verhuurder zal zich in zo’n geval inspannen om de Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
 
8.      Slotbepalingen
8.1.    De Huurder garandeert dat de opgegeven informatie over hem/haar en - indien van toepassing - zijn/haar Medehuurder(s) accuraat is.
8.2.    De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor zijn haar medehuurders.
8.3.    Het is de Huurder niet toegestaan de Accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
8.4.    Huurder dient de Verhuurder en/of een door de Verhuurder aangestelde beheerder en/of monteurs toe te laten tot de Accommodatie voor het verhelpen van urgente storingen.
8.5.    Kennelijke fouten en vergissingen in wat voor publicatie dan ook binden UplandParcs en Verhuurder niet.
8.6.    UplandParcs en Verhuurder dragen geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
8.7.    Op deze Algemene Voorwaarden, de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van de UplandParcs en Verhuurder, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van die gevallen waarop een andere wetgeving prevaleert.
 
BIJLAGEN 1: HUISREGELS
 
B1.         Algemene huisregels, aankomst en vertrek
Voor alle Accommodaties zijn standaard de volgende huisregels van toepassing:
B1.1.      Huisdieren zijn binnen de Accommodatie niet toegestaan, tenzij dit specifiek op de website en boekingsbevestiging staat. Indien u een huisdier meeneemt zonder dat het is toegestaan kan het huisdier geweigerd worden, dan wel de huurovereenkomst ontbonden worden.
B1.2.     Roken is binnen de gebouwen van de Accommodatie niet toegestaan.
B1.3.     Frituren en fonduen met vet, gourmetten en steengrillen, etc. is binnen de Accommodatie niet toegestaan.
B1.4.     Ski's en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst.
B1.5.     De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
B1.6.      Het afsteken van vuurwerk binnen de Accommodatie is niet toegestaan.
B1.7.     Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
U dient aan het einde van de huurperiode de Accommodatie als volgt achter te laten:
B1.8.      De keuken dient schoon te zijn. Alle apparatuur dient schoon en uitgeruimd te zijn.
B1.9.      De Accommodatie dient “bezemschoon” te zijn.
B1.10.   Bedlinnen dient afgehaald te worden.
B1.11.   De verwarming dient bij vertrek op de in de huisbeschrijving aangegeven stand te worden gezet.
B1.12.   Afval dient afgevoerd te zijn.
B1.13.   Alle ramen dienen gesloten te zijn en alle buitendeuren dienen op slot gedraaid te worden. Indien de Accommodatie niet correct is achtergelaten, kan dit leiden tot verhoging van de schoonmaakkosten.
B1.14.   Indien er sprake is van door de Verhuurder opgestelde afwijkende huisregels, hebben deze voorrang op de in Bijlage 1 genoemde standaardhuisregels.
B1.15.   De vroegste aankomsttijd is, tenzij anders vermeldt, 15:00 uur op de dag van aankomst. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur op de dag van vertrek.